Mikhail Baryshnikov & Ana Laguna by Mats Ek / PLACE